أرشيفات التصنيف: Student_Anatomy

اسطوانه تشريح الدكتور محمد بريكه (طب المنصوره) بروابط صاروخيه والتحميل مباشر

اسطوانه تشريح الدكتور محمد بريكه (طب المنصوره) بروابط صاروخيه والتحميل مباشر

شكر خاص لموقع mansdoc.com

والان للتحميل ::

Related Keyword terms:

,اسطوانة د بريكة,محمد بريكة,www mohamed brika com,اسطوانات طب المنصورة,د محمد بريكة,محمد بريكه

Human Anatomy & Physiology – Lecture Notes

Human Anatomy & Physiology – Lecture Notes

Contents:

01. What are humans?

02. What is anatomy?

03. Why Are Levels of Structure Important?

04. Can Anatomy & Physiology Be Separated?

05. Why is Negative Feedback so common in the body?

06. When does a negative feedback process end?

07. What about Positive Feedback?

08. What stops a positive feedback loop?

09. Types of Anatomy

10. Physiology

11. Some Important Themes

12. Levels of Structure

13. A Prototypical Cell

14. Important Organelles

15. Integumentary System

16. Skeletal System

17. Muscular System

18. Nervous System

19. Endocrine System

Related Keyword terms:

,anatomy and physiology lecture notes,anatomy and physiology notes pdf,human anatomy and physiology lecture notes pdf,physiology lecture notes,anatomy notes pdf,anatomy and physiology nervous system notes,human physiology lecture notes pdf,anatomy lecture notes pdf,Human Anatomy Physiology Lecture Notes,human anatomy and physiology notes pdf

سي دي دكتور مدحت في صور الأناتومي

سي دي دكتور مدحت في صور الأناتومي


Download Links :

رابط فولدر الميديا فاير

http://www.mediafire.com/?sharekey=9f682f6c5fd74e0195af63b7d44918aa29c9091e6090cc60


OR

Head & Neck ..

http://www.mediafire.com/?ylmynzn1dzj

Upper Limb .

http://www.mediafire.com/?meqixeat3kd

Lower Limb

http://www.mediafire.com/?ktgko1ajtfz

Abdomen & Pelvis

http://www.mediafire.com/?nydcjyuymzu

Related Keyword terms:

,yhs-004,صور دكتور,صور دي في دي,صور سى دى فى شقق

MCQ’S HEAD AND NECK – ANATOMY

MCQ’S HEAD AND NECK – ANATOMY

CHECK OUT THE SAMPLE MCQ’S FOR THE HEAD AND NECK PART OF ANATOMY

1. The internal carotid artery:

a. lies in the floor of the middle ear

b. lies medial to the abducent nerve

c. enters the skull and divides into the anterior and middle cerebral arteries

d. is separated from the external carotid artery by the styloglossus

e. grooves the greater wing of the sphenoid bone

2. The internal jugular vein:

a. is separated from the sympathetic chain by the prevertebral fascia

b. lies anteromedial to the sympathetic chain.

c. is a continuation of the sigmoid sinus

d. receives the anterior jugular vein

e. is separated from the inferior petrosal sinus by the 9th, 10th and 11th cranial nerves

3. The following are true about the trigeminal nerve:

a. it supplies the muscle of mastication

b. its ganglion lies on the apex of the petrous bone

c. emerges from the brain stem between the pons and the medulla

d. emerges from the brain stem as separate sensory and motor roots

e. innervates all the teeth of the upper jaw

4. The following nerves are transmitted through the temporal bone:

a. vagus nerve

b. facial nerve

c. vestibulocohclear nerve

d. mandibular branch of the trigeminal nerve

e. olfactory nerve

5. The following are true about the circulation of the cerebrospinal fluid (CSF):

a. is produced by the modified ependymal cells of the choroid plexus

b. is absorbed mainly through the arachnoid granulations in the superior sagittal sinus

c. the ventricular system communicates with the subarachnoid space through the roof of the

third ventricle

d. the arachnoid granulation is in contact with the endothelium of the venous sinuses

e. blockage of the arachnoid granulation causes communicating hydrocephalus

6. True statements about the medulla include:

a. contains the spinal nucleus of the trigeminal nerve which extends throughout the length of

the medulla

b. the vagus nerve emerge between the medulla and the inferior cerebellar peduncle

c. contains gracile nucleus which lies medial to the cuneate nucleus

d. the vagal nucleus lies medial to the hypoglossal nucleus

e. the pyramids decussate in the lower part of the medulla

7. The pterygopalatine ganglion:

a. supplies parasympathetic fibres to the lacrimal gland

b. sympathetic nerves from the superior cervical ganglion passes through it

c. is suspended from the maxillary nerve

d. supplies the iris

e. supplies secretomotor fibres to the glands of the nose

8. The parathyroid glands:

a. are found on the anterior surface of the thyroid glands

b. develops from the 3rd and 4th pharyngeal pouch endoderm

c. may be confused with fat globules

d. receives blood supply from the middle thyroid arteries

e. contain chief cells which have dark staining nuclei

9. True statements about the boundary of the nasal cavity include:

a. cribriform plate forms part of the roof

b. maxilla forms the floor of the cavity

c. vomer forms the lateral wall of the cavity

d. palatine forms part of the roof

e. the vertical plate of the ethmoid bone forms the medial wall

10. The following are true about the relations of the cavernous sinus:

a. it lies on the body of the sphenoid bone

b. it is situated above the pituitary gland

c. it is posterior to the superior orbital fissure

d. the maxillary branch of the trigeminal nerve passes through it

e. the trochlear nerve passes through it

ANSWERS:-

the following options are true for the above questions.

1. a,b,c,d = T.

2. a,c,e = T .

3. a,b,d,e = T

4. bce = T

5. abde = T

6. abce = T

7. abce = T

8. bce = T

9. abe = T

10. acde =T

Related Keyword terms:

,anatomy mcq,head and neck anatomy mcq,head and neck mcqs,head and neck mcq,Mcq anatomy,anatomy head and neck mcq,mcq anatomy head and neck,anatomy mcqs,anatomy mcqs head and neck,head and neck anatomy mcqs

EMBRYOLOGY – A Power Point Presentation

EMBRYOLOGY – A Power Point Presentation


Contents

Embryology

Fertilization [2]

Implantation [2, 3]

Introduction and Early Embryology [2]

Early Changes in The Embryonic Disk

Embryonic Folding [2]

Establishment of General Body

Fetal Membranes

Head and Neck Development

Eye and Ear Development

Cardio Vascular System [2]

Pharyngeal Apparatus

Reproductive Systems [2, 3, 4, 5]

Urinary System [2]

Respiratory System [2]

Digestive System [2]

Vascular Development

The Placenta

Neuroembryology

Integumentary System

Body Cavities [2]

Limbs

Musculoskeletal Development

Stem Cell Review [2]

Related Keyword terms:

,embryology ppt,embryology powerpoint presentation,development of face ppt,head and neck emberiology ppt,embryology of respiratory system ppt,development of head and neck embryology ppt,embryology of urinary system ppt,embryology of head and neck ppt,ppt embryology,placenta embryology ppt

Short questions in the–Upper Limb

Short questions in the–Upper

Limb

1- What is the weakest point of the clavicle, give the position of the distal fragment?


2- What are the structures which pierce the clavipectoral fascia?


3- What is the structure which pierces pectorals minor muscle?


4- What is the structure which pierces the coracobrachialis muscle?


5- Name the structure which is attached to the margin of the glenoid cavity, give its function?


6- What is the structures which pass through the suprascapular foramen, give its distribution?


7- What is the attachment and function of the coraco-clavicular lig?


8- What is the type of fibers of subscaularis muscle, what is the character of this type of fibers?


9- What is the only muscle in the upper limb which has a pelvic origin?


10- What is the pathway of the lymphatic drainage of the medial and lateral parts of the mammry gland?


11- What is the line of incision to drain breast abscess, why?


12- How can you stop severe bleeding from the proximal part of the upper limb?


13- What is the nerve supply of the tapezieus muscle, what is the effect of its paralysis?


14- Name and give the origin of the anastomosing arteries on the upper part of the back of the humerus?


15- Give the surface anatomy of the axillary artery?


16- What is the rotator cuff, give its components and function?


17- What is the cutaneous distribution of the musclocutanous nerve?


18- What is the lymphatic drainage of the medial and lateral parts of the hand?


19- What is the structures which pierce the interosseus membrane, give its origin?


20- Name the muscles which the radial artery passes between its two heads in the hand?


21- Where you can feel the pulsation of the radial artery?


22- What is the motor distribution of the radial nerve in front of the lateral epicondyle?


23- Which parts of brachial plexus are related to the axillary artery?


24- What is the bicipital aponneurosis, what does it separate?


25- What is the nerve supply of the latissmus dorsi, give its root value, what is the effect of injury of this muscle?

26- What is the line of incision in the axilla to drain an abscess, why?


27- Name the muscles supplied by the dorsal scapular nerve, what is the effect of its injure?


28- What are the contents of the delto-pectoral groove?


29- Give the cutaneous supply over the lower half of the deltoid muscle. What is the effect of the paralysis of this muscle?


30- What are the muscles responsible for elevation of the arm above the level of the head?


31- What are the contents of the upper part of the bicipital groove?


32- What is the derrmatomal supply of the over, tip of the shoulder joint and floor of the axilla?


33- What is the type of the carpo-matacarpal joint of the thumb, what are the movement of that joint and muscles responsible for it?34- What are the two structures which separated by the deep head of pronator teres

Related Keyword terms:

,upper limb questions,anatomy upper limb questions,upper limb anatomy questions,structural questions on anatomy of the upper limb,questions on upper limb,anatomy upper limb important questions,anatomy questions on the upper limb,question of upper limb,anatomy upperlimb questions,upper limb anatomy

محاضرات الدكتور عبده الشرقاوي مدرس التشريح بكليه طب الازهر

محاضرات الدكتور عبده الشرقاوي مدرس التشريح بكليه طب الازهر


Related Keyword terms:

,“محاضرات الدكتور عبده الشرقاوي مدرس التشريح بكليه طب الازهر”,عبده الشرقاوي,عبده الشرقاوى,د/عبده الشرقاوى,د عبده الشرقاوي,الدكتور عبده الشرقاوي,التشريح,نمرة دكتور عبده الشرقاوى استاذ التشريح,مدرس تشريح,مدرس