أرشيفات التصنيف: Student_Anatomy

اسطوانه تشريح الدكتور محمد بريكه (طب المنصوره) بروابط صاروخيه والتحميل مباشر

اسطوانه تشريح الدكتور محمد بريكه (طب المنصوره) بروابط صاروخيه والتحميل مباشر

شكر خاص لموقع mansdoc.com

والان للتحميل ::

Related Keyword terms:

,اسطوانة د بريكة,محمد بريكة,www mohamed brika com,اسطوانات طب المنصورة,د محمد بريكة,محمد بريكه

Human Anatomy & Physiology – Lecture Notes

Human Anatomy & Physiology – Lecture Notes

Related Keyword terms:

,anatomy and physiology lecture notes,anatomy and physiology notes pdf,human anatomy and physiology lecture notes pdf,physiology lecture notes,anatomy notes pdf,anatomy and physiology nervous system notes,human physiology lecture notes pdf,anatomy lecture notes pdf,Human Anatomy Physiology Lecture Notes,human anatomy and physiology notes pdf

MCQ’S HEAD AND NECK – ANATOMY

MCQ’S HEAD AND NECK – ANATOMY

CHECK OUT THE SAMPLE MCQ’S FOR THE HEAD AND NECK PART OF ANATOMY

1. The internal carotid artery:

a. lies in the floor of the middle ear

b. lies medial to the abducent nerve

c. enters the skull and divides into the anterior and middle cerebral arteries

d. is separated from the external carotid artery by the styloglossus

e. grooves the greater wing of the sphenoid bone

2. The internal jugular vein:

a. is separated from the sympathetic chain by the prevertebral fascia

b. lies anteromedial to the sympathetic chain.

c. is a continuation of the sigmoid sinus

d. receives the anterior jugular vein

e. is separated from the inferior petrosal sinus by the 9th, 10th and 11th cranial nerves

3. The following are true about the trigeminal nerve:

a. it supplies the muscle of mastication

b. its ganglion lies on the apex of the petrous bone

c. emerges from the brain stem between the pons and the medulla

d. emerges from the brain stem as separate sensory and motor roots

e. innervates all the teeth of the upper jaw

4. The following nerves are transmitted through the temporal bone:

a. vagus nerve

b. facial nerve

c. vestibulocohclear nerve

d. mandibular branch of the trigeminal nerve

e. olfactory nerve

5. The following are true about the circulation of the cerebrospinal fluid (CSF):

a. is produced by the modified ependymal cells of the choroid plexus

b. is absorbed mainly through the arachnoid granulations in the superior sagittal sinus

c. the ventricular system communicates with the subarachnoid space through the roof of the

third ventricle

d. the arachnoid granulation is in contact with the endothelium of the venous sinuses

e. blockage of the arachnoid granulation causes communicating hydrocephalus

6. True statements about the medulla include:

a. contains the spinal nucleus of the trigeminal nerve which extends throughout the length of

the medulla

b. the vagus nerve emerge between the medulla and the inferior cerebellar peduncle

c. contains gracile nucleus which lies medial to the cuneate nucleus

d. the vagal nucleus lies medial to the hypoglossal nucleus

e. the pyramids decussate in the lower part of the medulla

7. The pterygopalatine ganglion:

a. supplies parasympathetic fibres to the lacrimal gland

b. sympathetic nerves from the superior cervical ganglion passes through it

c. is suspended from the maxillary nerve

d. supplies the iris

e. supplies secretomotor fibres to the glands of the nose

8. The parathyroid glands:

a. are found on the anterior surface of the thyroid glands

b. develops from the 3rd and 4th pharyngeal pouch endoderm

c. may be confused with fat globules

d. receives blood supply from the middle thyroid arteries

e. contain chief cells which have dark staining nuclei

9. True statements about the boundary of the nasal cavity include:

a. cribriform plate forms part of the roof

b. maxilla forms the floor of the cavity

c. vomer forms the lateral wall of the cavity

d. palatine forms part of the roof

e. the vertical plate of the ethmoid bone forms the medial wall

10. The following are true about the relations of the cavernous sinus:

a. it lies on the body of the sphenoid bone

b. it is situated above the pituitary gland

c. it is posterior to the superior orbital fissure

d. the maxillary branch of the trigeminal nerve passes through it

e. the trochlear nerve passes through it

ANSWERS:-

the following options are true for the above questions.

1. a,b,c,d = T.

2. a,c,e = T .

3. a,b,d,e = T

4. bce = T

5. abde = T

6. abce = T

7. abce = T

8. bce = T

9. abe = T

10. acde =T

Related Keyword terms:

,anatomy mcq,head and neck anatomy mcq,head and neck mcqs,head and neck mcq,Mcq anatomy,anatomy head and neck mcq,mcq anatomy head and neck,anatomy mcqs,anatomy mcqs head and neck,head and neck anatomy mcqs

EMBRYOLOGY – A Power Point Presentation

EMBRYOLOGY – A Power Point Presentation


Contents

Embryology

Fertilization [2]

Implantation [2, 3]

Introduction and Early Embryology [2]

Early Changes in The Embryonic Disk

Embryonic Folding [2]

Establishment of General Body

Fetal Membranes

Head and Neck Development

Eye and Ear Development

Cardio Vascular System [2]

Pharyngeal Apparatus

Reproductive Systems [2, 3, 4, 5]

Urinary System [2]

Respiratory System [2]

Digestive System [2]

Vascular Development

The Placenta

Neuroembryology

Integumentary System

Body Cavities [2]

Limbs

Musculoskeletal Development

Stem Cell Review [2]

Related Keyword terms:

,embryology ppt,embryology powerpoint presentation,development of face ppt,head and neck emberiology ppt,embryology of respiratory system ppt,embryology of urinary system ppt,development of head and neck embryology ppt,embryology of head and neck ppt,placenta embryology ppt,ppt embryology

Short questions in the–Upper Limb

Short questions in the–Upper

Limb

1- What is the weakest point of the clavicle, give the position of the distal fragment?


2- What are the structures which pierce the clavipectoral fascia?


3- What is the structure which pierces pectorals minor muscle?


4- What is the structure which pierces the coracobrachialis muscle?


5- Name the structure which is attached to the margin of the glenoid cavity, give its function?


6- What is the structures which pass through the suprascapular foramen, give its distribution?


7- What is the attachment and function of the coraco-clavicular lig?


8- What is the type of fibers of subscaularis muscle, what is the character of this type of fibers?


9- What is the only muscle in the upper limb which has a pelvic origin?


10- What is the pathway of the lymphatic drainage of the medial and lateral parts of the mammry gland?


11- What is the line of incision to drain breast abscess, why?


12- How can you stop severe bleeding from the proximal part of the upper limb?


13- What is the nerve supply of the tapezieus muscle, what is the effect of its paralysis?


14- Name and give the origin of the anastomosing arteries on the upper part of the back of the humerus?


15- Give the surface anatomy of the axillary artery?


16- What is the rotator cuff, give its components and function?


17- What is the cutaneous distribution of the musclocutanous nerve?

Related Keyword terms:

,upper limb questions,anatomy upper limb questions,upper limb anatomy questions,structural questions on anatomy of the upper limb,questions on upper limb,anatomy upper limb important questions,question of upper limb,anatomy questions on the upper limb,upper limb anatomy question,upper limb anatomy

محاضرات الدكتور عبده الشرقاوي مدرس التشريح بكليه طب الازهر

محاضرات الدكتور عبده الشرقاوي مدرس التشريح بكليه طب الازهر


Related Keyword terms:

,“محاضرات الدكتور عبده الشرقاوي مدرس التشريح بكليه طب الازهر”,عبده الشرقاوي,عبده الشرقاوى,د/عبده الشرقاوى,د عبده الشرقاوي,الدكتور عبده الشرقاوي,التشريح,نمرة دكتور عبده الشرقاوى استاذ التشريح,مدرس تشريح,مدرس